top of page
ראש עמוד

הדמיות פרויקטים לדוגמא

להלן הדמיות פרויקטים אשר ניהולם המשפטי התבצע ע"י עו"ד אייל סווירי. כיום, הפרויקטים מצויים בשלבים שונים של תכנון, רישוי וביצוע.

לוין 3, פתח תקוה | יזם - מטרופוליס

לוין 3, פתח תקוה | יזם - מטרופוליס

אסף 1, רמת גן | יזם - מטרופוליס

אסף 1, רמת גן | יזם - מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל אביב | מטרופוליס

נתן אלתרמן 6-8, תל אביב | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

שדה בוקר 33-35, גבעתיים | מטרופוליס

קפלן 49, פתח תקווה | יזם - מטרופוליס

קפלן 49, פתח תקווה | יזם - מטרופוליס

המעלות 6, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 6, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 8, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

המעלות 8, גבעתיים | יזם - מטרופוליס

מוריה 17, רמת גן | יזם - מטרופוליס

מוריה 17, רמת גן | יזם - מטרופוליס

חרות 52, רמת גן | יזם - מטרופוליס

חרות 52, רמת גן | יזם - מטרופוליס

פרויקטים חתומים - בשלבי תכנון, רישוי וביצוע

להלן רשימה של פרויקטים חתומים אשר ניהול ההליך המשפט בוצע ע"י עו"ד אייל סווירי.

רמת גן

מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות

הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות

אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות

חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות

סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות

הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות

שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות

המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות

רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות

אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

 

גבעתיים

מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות

שדה בוקר 33-35 גבעתיים  – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות

שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות

שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות

אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות

 

תל אביב

איינשטיין 63-67, תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות

רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות

רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשות

 

קרית אונו

יהודה מכבי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות

מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות

 

רעננה

ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות

ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות

קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

 

הרצליה

לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות

מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות

 

פתח תקוה

לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות

קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות

 

כפר סבא

סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות

 

רמת השרון

ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות

מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 33-35 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות  איינשטיין 63-67, ת"א – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשותיהודה מכבי 3, קריית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות  ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מעלות 6,8 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 33-35 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות שדה בוקר 17-19 גבעתיים – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות הכנסת 30 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 50 יח"ד חדשות שדה בוקר 25-27 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות אהרון שר 4 גבעתיים - תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות  איינשטיין 63-67, ת"א – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות נתן אלתרמן 6-8 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 66 יח"ד חדשות רידינג 22 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 42 יח"ד חדשות רידינג 24 תל אביב – תמ"א 38/ 2 – 46 יח"ד חדשותיהודה מכבי 3, קריית אונו – תמ"א 38/ 2 – 24 יח"ד חדשות מונטפיורי 1, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 3, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות מונטפיורי 7, קרית אונו – תמ"א 38/ 2 – 26 יח"ד חדשות  ארלוזורוב 16, רעננה – תמ"א 38/ 2 – 30 יח"ד חדשות ז'בוטינסקי 8 רעננה – תמ"א 38/ 1 – 6 יח"ד חדשות קרן היסוד 26-28, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות קרן היסוד 30-32, רעננה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות לייב יפה 51, הרצליה – תמ"א 38/ 1 – 5 יח"ד חדשות מזא"ה 8 הרצליה – תמ"א 38/ 2 – 20 יח"ד חדשות לוין 3, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות קפלן 49, פתח תקוה – תמ"א 38/ 1 – 16 יח"ד חדשות סוקולוב 4, כפר סבא – תמ"א 38/ 2 – 31 יח"ד חדשות ביאליק 55, רמת השרון – תמ"א 38/ 1 – 4 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 33 יח"ד חדשות שאר הישוב 2-4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 48 יח"ד חדשות המתמיד 33, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות רחובות הנהר 13 רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 58 יח"ד חדשות אסף 29, רמת גן - תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות מוריה 17 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 25 יח"ד חדשות הרכסים 47, רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 28 יח"ד חדשות חורגין 39 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 18 יח"ד חדשות אסף 1 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 45 יח"ד חדשות חרות 52 רמת גן – תמ"א 38/ 2 – 27 יח"ד חדשות סטרומה 4, רמת גן - תמ"א 38/ 2 - 37 יח"ד חדשות הרא"ה 93, רמת גן - תמ"א 38/ 2

bottom of page