top of page
ראש עמוד

אבני הדרך של פרויקט תמ"א 38

 • קיום אסיפת דיירים וקבלת החלטה בכתב על קידום פרויקט תמ"א 38/פינוי בינוי.

 • בחירת עו"ד אשר ייצג את הדיירים בפרויקט מול היזם וחתימה על יפוי כח.

 • תיאום ציפיות ראשוני בין הדיירים בשיתוף עם עו"ד.

1

התנעת הפרויקט

התנעת הפרויקט

קבלת הצעות ובחירה בחברה יזמית

2

 • פניה ליזמים לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט (מכרז פתוח).

 • בחינת ההצעות שהתקבלו וקיום אסיפת דיירים לבחירת 1-3 ההצעות הטובות ביותר

 • פגישה עם היזמים הנבחרים לתיאום ציפיות והצגת ההצעות לרבות תכנון ראשוני של הדירות והבניין.

 • בחירה בחברה היזמית שתבצע את הפרויקט ותחילת מו"מ משפטי.

קבלת הצעות ובחירה בחברה יזמית

מו"מ משפטי וחתימה על הסכם

3

 • מו"מ משפטי בין עוה"ד של הדיירים לבין עוה"ד של היזם עד להגעה לנוסח מוסכם על הסכם לביצוע הפרויקט.

 • מינוי מפקח בניה מטעם הדיירים לניהול מו"מ עם היזם על המפרט הטכני של דירות הדיירים והבניין (מתבצע במקביל למו"מ המשפטי).

 • מילוי שאלוני מס ע"י הדיירים לצורך בחינת חשיפת המס לפרויקט (הדיירים לא נושאים בכל תשלום מס בכפוף לניצול פטורים).

 • קבלת התייחסות הדיירים לנוסח הסופי של ההסכם.

 • חתימה על הסכם לביצוע הפרויקט.

מו"מ משפטי וחתימה על הסכם
 • תחילת התכנון המפורט של הבניין על ידי אדריכל הפרויקט.

 • הגשת בקשה לקבלת היתר בניה לוועדה המקומית.

 • פרסום הקלות / תב"ע (לפי העניין) להתנגדויות.

 • קבלת החלטת הועדה המקומית למתן היתר בניה בתנאים לפרויקט.

 • קידום הליכי הרישוי מול הוועדה המקומית עד לקבלת היתר בניה לפרויקט.

 • לאחר קבלת החלטת ועדה - התקשרות היזם עם בנק מלווה למתן ליווי בנקאי לפרויקט וחתימת הדיירים על מסמכי שעבוד.

 • לאחר קבלת החלטת ועדה - נקיטת הליכים משפטיים כנגד דיירים סרבנים.

 • לאחר קבלת החלטת ועדה - התקשרות היזם עם קבלן מבצע לביצוע הפרויקט.

תכנון ורישוי

4

תכנון ורישוי
 • בתמא 38/ 1 - מתן הודעה לפני תחילת ביצוע העבודות וקבלת ערבות ביצוע.

 • בתמ"א 38/ 2 - בסמוך לקבלת היתר הבניה - פינוי הדירות הקיימות ומעבר לדירות שכורות כנגד קבלת ערבויות.

 • תחילת ביצוע העבודות בבניין (תמ"א 38/ 1 כ-24 חודשים | תמ"א 38/ 2 - כ-30 חודשים).

 • בתמ"א 38/ 2 - תשלום שכר דירה מדי חודש עד לסיום הפרויקט וקבלת הדירות החדשות.

 • במקביל לביצוע - שיווק דירות היזם בפרויקט לרוכשים.

ביצוע

5

ביצוע
 • מתן הודעה מוקדמת לדיירים לפני סיום ביצוע העבודות בפרויקט.

 • קבלת טופס 4 לפרויקט.

 • תמא 38/ 1 - קבלת הרכוש המשותף וערבות בדק כנגד ערבות הביצוע.

 • תמ"א 38/ 2 - קבלת הדירות החדשות והרכוש המשותף כנגד החזרת הערבויות לידי היזם.

 • קבלת תעודת גמר לפרויקט.

סיום העבודות ומסירת הדירות החדשות לדיירים

6

סיום העבודות ומסירת הדירות החדשות לדיירים
 • רישום הבית המשותף ע"י עוה"ד של היזם.

 • רישום זכויות הדיירים בבניין החדש בלשכת רישום המקרקעין.

רישום הבית המשותף וזכויות הדיירים

7

רישום הבית המשותף וזכויות הדיירים
bottom of page